Дараком Тетово info@darakom.com.mk 044/333-388 044/333-611
plastiflex 41

Plastiflex 41

Plastiflex 41 е наменет за лепење на хартија и картони со фолија од целофан : PVC и ацетатна фолија.
Plastiflex 41 е дисперзионен лепак изработен на база PVA-eдодаток. Лепакот е припремен за употреба и било какви додавања и разредувања не се сакани.

Category:

Product Description

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
Вискозитет по Brookfield на 20 C°: 15 ± 0 PaS
Содржина на сува материја (JUS.H.KP.023): 50 %
Специфична тежина: 1,00
Боја:Бела

НАЧИН НА УПОТРЕБА
Пред употреба потребно е лепакот да се доведе на температура на просторијата во која се работи.Лепакот пред употреба добро да се промеша и и таков да се нанесе равномерно по површината на која се лепи.Лепакот се нанесува рачно или машински.Доколку лепакот се остави незатворен во амбалажата ствара кора за да се тоа избегне кантата со лепак треба да се затвори или пак лепакот да се потопи со вода и така да се чува.При употреба водата да се отсрани а лепакот да се промеша.После употреба алатот да се испере со вода или пак со растворувачи (ацетон, етилацетат, метил етил кетон и др.)

ПАКУВАЊЕ И АМБАЛАЖА
Лепакот се испорачува во пластични канти од 3 и 20 кгр. или пак во книжна амбалажа од 50 и 100 кгр. полиетиленски вреќи.

СКЛАДИРАЊЕ
Лепакот е подложен на смрзнување па треба да се складира во простории со температура над +5 C° .

РОК НА УПОТРЕБА 12 месеци