Дараком Тетово info@darakom.com.mk 044/333-388 044/333-611
plastiflex 40

Plastiflex 40

Plastiflex 40 е наменет за лепење на книги во книговрзници и за разни лепења на хартија и картони.
Plastiflex 40 е дисперзионен лепак изработен на база PVA и синтетички смоли.Лепакот се испорачува, припремен за употреба, а осушениот слој од лепак е доста еластичен и прозирен.

 

Category:

Product Description

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
Вискозитет по Brookfield-u na 20 C°: 15 ± 3 Pas
содржина на сува материја (JUS.H.KP.023): 50 %
Специфицна тежина: 1,00
Боја:бела

НАЧИН НА УПОТРЕБА
Пред употреба потребно е лепакот да се доведе на температура на просторијата во која се работи.Лепакот пред употреба добро да се промеша и и таков да се нанесе равномерно по површината на која се лепи.Лепакот се нанесува рачно или машински.Доколку лепакот се остави незатворен во амбалажата ствара кора за да се тоа избегне кантата со лепак треба да се затвори или пак лепакот да се потопи со вода и така да се чува.При употреба водата да се отстрани а лепакот да се промеша.После употреба алатот лесно се пере со вода.
ПАКУВАЊЕ ВО АМБАЛАЖИ
Лепакот се ипорачува во пластична амбалажа во количини од 5, 10 i 20 кгр.и во книжна амбалажа од 50 i 100 кгр. во полиетиленки вреќи.

СКЛАДИРАЊЕ
Лепакот е подложен на смрзнување потребно е да се складира во простории каде температурата не е испод 5 C°.

РОК НА УПОТРЕБА 12 месеци