Дараком Тетово info@darakom.com.mk 044/333-388 044/333-611
elan km 74

Елан KM-74

Елан KM-74 е лепак за во градежништвотоje.Елан KM-74 е специјален не запалив лепак наменет за лепење на хомогени PVC подни подлоги (Vinflex и др.), текстилни подлоги и ситедруги врсти материјали кои се користат како подни подлоги, потоа плута, стиропор, ѕидни тапети и тн.

Categories: ,

Product Description

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

База: Вештачка смола
Боја: Сиво-бела
Сврзно средство: 50%
Вискозитет по Brookfield-u vr.br.6 brz.50ş/min: 20-25 Pa.S
% пепел: 25%
% испарување: 20-25%
Специфична тежина: 1,20 g/mł
Слој од лепак е отпорен на вода,благи раствори на киселина, lužina и отворен пламен.

УПАСТВО ЗА УПОТРЕБА
Лепакот во тенок слој се нанесува на подлогата која мора да биде сува, равна и очистена од маснотии и прашина.За нанесување на лепакот се препорачува употреба на запчеста шпакла од 1-2 мм. После нанесувањето на лепакот на подлогата( обавезно ) да се почека извесно време (околу 15 минути или додека лепакот не ја промени бојата од бела до сива) а потоа се поставува, односно лепење на материјалот.во интерес на сигурност и успех залепениот материјал треба лесно да се притисне материјалот со ваљак или со рака.Ако е неопходно да се извши поместување на залепениот материјал тоа треба да се стори во рок од 1 час, израчунато од моментот на нанесување на лепакот на подлогата.После ова време не е дозволено никакво поместување.

УСЛОВИ ПРИ РАБОТА

Температура и услови за употреба на лепакот: +10 do +30 Cº.
Влажност на подлогата: минимална
Влажност на воздухот: 70%
Количина на нанесување на лепакот: 300-350 g/m˛
Време за сушење: 15 минути
Лепакот е готов за примена било какво додавање го менува неговото својство.Доколку лепакот е изложен на ниски температури станува осетно густ, но при тоа не го менува неговот својство, освен што пред употрба мора да се врати во нормална состојба.Ова се постигнува со држење на лепакот на температура околу 20 Cº.Техничките карактеристики и услови за примена се тестирани во институт (Atest br.06-1310 od 07.04.1977.godine).

СКЛАДИРАЊЕ

Температурата во просториите за складирање н а лепак треба да бидат од+5 Cº do +20 Cº при нормални услови влажност на воздухот. Рок на употреба на лепакот е 6 месеци под услови да се складира во простории кои одговараат на оваа врста стока.

ПАКУВАЊЕ – АМБАЛАЖА

Лепакот се испорачува во пакувана – амбалажа од 1,5,10,20 i 200 kg.
Не одговара на JUS-u.

НАПОМЕНА

Произведувачот гарантира за квалитетот на лепакот и се препорачува за употреба на основа на своите сознанија и ипитувања кои треба се придржува за да се постигне квалитет на лепење.На стручна употреба и примена на лепакот немаме влијание односно не можеме да превземе гаранција за резултатите за примена.