Дараком Тетово info@darakom.com.mk 044/333-388 044/333-611
elakol 2k pur

Елакол 2К PUR

Елакол 2K PUR е двокомпонентен полиуретански лепак за паркет.Лепакот е изработен на база на реактивни смоли пенила и адитиви.Не соджи вода ни растворувачи.

Categories: ,

Product Description

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Боја: светло кафена или светло сина

Вискозитет на компонента А

(RVT ISO 2555, A7/10/20 şC): min 500.000 mPas

Вискозитет компонента Б

(RVT ISO 2555, A2/50/25 şC): 250 ± 50 mPas

Густина. на компонента А: 1500 -1700 kg/mł

Густина на компонента Б: 1200 kg/mł

Рок на употреба на мешовината: 45 -60 минути

Потрошување:0,8-1,3кг/мл. (зависно од врстата на паркетот, мазноќа и апсорпција на подлогата).

Рок на употреба: 12 месеци

УПОТРЕБА

За лепење на паркет големи димензии. Лампаркет и паркет со мали димензии ( ламел паркети) апсорбирачки и не апсорбирачки подови, плочки од природен камен, керамички плочки и метал.

УПАСТВО ЗА УПОТРЕБА

Подлогата мора да биде равна и добро очистена од прашина, маснотии и останати нечистотии, импрегнирани ( така припремена подлога ја смалува потрошувачката на лепак). За импрегнација се користи Елакол прајмер РU.Равнење на подлогата се врши со самонивелирајучка маса.
Во сад со компонетата А добро да се измеша компонетата Б во однос 5:0.75 ( А:Б). Лепакот најдобро да се измеша со електрична бушилица со спирално мешање.Лепакот се нанесува на подлогата равномерно со помош на назабена глетарица B3 i B11 зависно од врстата на паркетот.Паркетот се поставува на слој од лепак, па со лесно гурање и чукање се зацврстува на подлогата.Понатамошна обработка (стружење и лакирање) може да се продолжи после 24 часа, додека максимална цврстина и спојување се постигнува после 48 часа.Алатот после употреба треба механички да се очисти или по потреба да се обрише со етил ацетат или ацетон.
Внимание: Етилацетатот и ацетонот се запаливи.

*Важно е да се напомене да секогаш се припеми и нанесе онолку колку лепак може да се обработи во ограниченото веме кое е околу 45-60 минути на 20 C° (препоачана температура за работа 18-25 C°).Времето за употреба се скратува на поголеми температури и за поголеми количини лепак, а продолжува на пониски температури и за помали количини на лепак.

Оптимални услови на работа
-температура на околината, паркетот, подлогата и лепакот: 18-25 C°
– релативна влажност на воздухот: 65-75%
– влажност на подлогата: максимално 2%
-влажност на паркетот:максимално 8%

ПАКУВАЊЕ

Компонента A:Пластична амбалажа 5кгр.
Компонента Б:Пластична амбалажа 0,75кгр.

СКЛАДИРАЊЕ

Во оргинална затворена амбалажа, во суви простоиина температура од +5 до +30 C°. Да се заштити од влага, вода и директна сончева светлост. Лепакот не е штетен по здравје.