Дараком Тетово info@darakom.com.mk 044/333-388 044/333-611
BK-Briv-Univerzal

BK-Briv Univerzal

Опис и примена

Племенит минерален тенкослоен малтер на варно-цементна основа, тип EdelPutz. Наменет за сите фино рамни подлоги од варно-цементни и цементни малтериза внатрешна примена.

Product Description

Припрема и нанесување

Припрема на масата се врши со додавање на прав во 25-28% вода (6-7 л вода за 25 кг прав), со константно мешање со електричен миксер се добива потполно потопување и хомогенизација на масата. Масата се остава да отстоии 10 минути, после тоа уште еднаш се промешува и по потреба се доава вода за постигнување на посакуваната конзистенција.

Малтерот се нанесува рачно, со помош на не`рѓосувачка метална глетарица со дебелина на најкрупно зрно. Неколку минути после нанесувањето се обработува малетерот со помош на пластична глетарица. Кај рабните стуктури, зарабувањето може да се направи со кружни, вертикални или хоризонтални потези со рамномерни избраздени површини. Кај фул структурите обработката се врши со кружни потези.

Потребно е да се работи рамномерно и без прекини на сите ѕидни површини, со што би се избегнало неизедначувањето кое би настанало при спојување на површината, нерамномерно сушење и сл.

Температурата на воздухот и подлогата на која треба да се нанесе треба да биде во опсег од  +5 ºC дo +30 ºC. Високата влага и ниската температурам можат значително да го продолжат времето на сврзување на малтерот.

Припремената маса да се употреби најдолго во рок од 2 часа.